Chnh sch b?o m?t

0 comment Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Chnh sch b?o m?t Nokia 8800

1. THNG BO T? CUONGMOBILE.COM:

Khi truy c?p h? th?ng trang webCUONGMOBILE.COM, ngh?a l qu khch ??ng ch?p nh?n th?c hi?n nh?ng m t? trong Quy ??nh b?o m?t. N?u qu khch khng ??ng v?i cc ?i?u kho?n c?a Quy ??nh b?o m?t, vui lng khng s? d?ng h? th?ng trang webCUONGMOBILE.COM

– Trong su?t nhi?u n?m ho?t ??ng c?a CUONGMOBILE.COM, chng ti ? pht tri?n nh?ng m?i quan h? v?i khch hng d?a trn s? tn tr?ng v ni?m tin. Chng ti nh?n th?c ???c s? tin t??ng v s? t? tin qu khch th? hi?n khi truy c?p vo h? th?ng trang web CUONGMOBILE.COMv cung c?p thng tin cho chng ti. Thng bo b?o m?t ny ???c ??a ra ?? th? hi?n vai tr c?a chng ti trong v?n ?? b?o m?t tr?c tuy?n v d?ch v? khch hng.Chng ti x? l thng tin c?a qu khch b?ng tnh trung th?c v ?? nh?y c?m, ?i?u m chng ti ? th? hi?n xuyn su?t l?ch s? hnh thnh pht tri?n c?a CUONG.COM.VN

2. QUY ??NH THNG TIN C NHN ???C THU TH?P B?I H? TH?NGCUONGMOBILE.COM

CUONGMOBILE.COMs? d?ng thng tin thu th?p t? khch vng lai v khch ? ??ng k l thnh vin trn h? th?ng website CUONGMOBILE.COM?? pht tri?n website ngy cng phong ph h?n, ph h?p v?i nhu c?u mua s?m c?a qu khch h?n. Chng ti thu th?p cc lo?i thng tin sau:

-Thng tin Qu khch cung c?p cho chng ti: Chng ti thu th?p thng tin c nhn ???c cung c?p b?i ng??i s? d?ng trang web. “Thng tin c nhn” bao g?m tn, ??a ch?, s? ?i?n tho?i, thng tin th? tn d?ng ho?c th? ghi n?, ??a ch? email, ngy sinh, ??a ch? IP

– Thng tin c nhn ???c thu th?p khi qu khch ??ng k m?t ti kho?n t?i h? th?ng website NOKIA8800.INFO, ??t hng trn website, tham gia nh?ng cu?c thi do chng ti t? ch?c thng qua h? th?ng website NOKIA8800.INFO … ho?c khi qu khch giao ti?p v?i b?t k? b? ph?n no c?a chng ti nh? d?ch v? ch?m sc khch hng, t? v?n, bn hng ho?c d?ch v? k? thu?t thng qua trang web, ?i?n tho?i, email, th? tn ho?c fax. Trong m?t s? tr??ng h?p, chng ti c th? c ???c tn v ??a ch? email c?a ng??i khc m qu khch ch?n ?? chia s? thng tin nh? m?t ng??i b?n trn h? th?ng website NOKIA8800.INFO.

-Cookies:Thng qua vi?c s? d?ng Cookies, chng ti thu th?p v phn tch ??a ch? IP ???c s? d?ng ?? n?i k?t my tnh c?a qu khch v?i internet, my tnh v thng tin k?t n?i nh? trnh duy?t v phin b?n trnh duy?t, h? ?i?u hnh, l?ch s? mua hng, xc nh?n khi qu khch m? email m chng ti g?i cho qu khch, ngy gi? v cc URL ??a ??n v?i website chng ti. Cookie khng th? truy c?p ho?c phn l??ng d? li?u trong ? c?ng my tnh c?a qu khch. Thng th??ng qu khch c th? thi?t l?p trnh duy?t ?? v hi?u ha cookie hay thng bo cho qu khch bi?t khi ???c g?i cookie.Hi?n nay trn th? tr??ng c?ng c s?n cc ph?n m?m cho php qu khch truy c?p vo trang web m khng c?n cung c?p thng tin ny. Qu khch v?n ???c cho ?n ?? vi?ng th?m h? th?ng website CUONGMOBILE.COM khi qu khch s? d?ng ph?n m?m nh? v?y, nh?ng chng ti s? khng th? cung c?p cho qu khch d?ch v? ph h?p v?i qu khch v chng ti c?ng c quy?n t? ch?i ??n ??t hng tr?c tuy?n t? qu khch khi c nghi ng? vi ph?m b?o m?t c?a chng ti.

-??t hng:N?u qu khch th?c hi?n mua hng tr?c tuy?n t?i h? th?ng website CUONGMOBILE.COM, qu khch s? ???c yu c?u cung c?p thng tin lin l?c, ph??ng th?c thanh ton, thng tin thanh ton v ??a ch? giao hng. Qu khch vui lng cung c?p thng tin ?ng v ??y ?? ?? th?c hi?n x? l ??n hng. N?u c m?t ng??i no bn ngoi l?i d?ng cc thng tin ny d?n ??n nh?ng sai st khi giao hng, chng ti s? th?c hi?n ?i?u tra v x? l. N?u l?i do qu khch b? l? thng tin qu khch ph?i ch?u hon ton trch nhi?m.

-??ng k nh?n b?n tin Khuy?n m?i:Khi qu khch th?c hi?n mua hng t?i website CUONGMOBILE.COM,qu khch s?nh?n ???c nh?ng b?n tin khuy?n m?i c?a CUONGMOBILE.COM, tr? khi qu khch t? ch?i thng tin ny n?u khng mu?n. N?u qu khch yu c?u ??ng k nh?n Newsletter qua email, chng ti s? g?i qu khch m?t email xc nh?n yu c?u c?a qu khch. N?u qu khch thay ??i v quy?t ??nh khng tham gia vo danh sch nh?n Newsletter, qu khch c th? t? ch?i ngay trong email ?. H?n n?a, email xc nh?n s? bo cho qu khch bi?t n?u c ng??i no khc ? s? d?ng ??a ch? email c?a qu khch ?? ??ng k nh?n Newsletter c?a chng ti. ?? ch?c r?ng vi?c g?i Newsletter qua email l h?u ch cho qu khch, vui lng xc nh?n khi qu khch nh?n ???c email t? chng ti.

3. QUY ??NH S? D?NG THNG TIN THU TH?P ???C:

– Chng ti s? d?ng cc thng tin thu th?p ???c t? vi?c truy c?p Website c?a chng ti nh?m m?c ?ch gip qu khch nng cao kinh nghi?m mua s?m tr?c tuy?n t?i h? th?ng website CUONGMOBILE.COM, cung c?p cc d?ch v? v thng tin qu khch ?a thch. Chng ti c?ng s? d?ng nh?ng thng tin ny ?? gip pht tri?n v c?i thi?n website c?a chng ti tr? nn h?u ch v h?p d?n khch hng h?n.

4. QUY ??NH CHIA S? THNG TIN V?I ??I TC TH? BA:

– Chng ti s? khng thu, bn ho?c ti?t l? Thng tin c nhn c?a qu khch cho bn th? ba khng lin quan m khng c s? ??ng c?a qu khch, tr? nh?ng ?i?u ???c nu trong Thng bo b?o m?t c nhn ny.

Cc nh cung c?p d?ch v?:Chng ti c th? thu cc cng ty ho?c c nhn khc cung c?p m?t s? d?ch v? ho?c thay m?t cho chng ti trong vi?c phn tch danh sch v d? li?u khch hng, ho?c th?c hi?n ti?p th? hay th?c hi?n d?ch v? t? v?n. Cc ??i tc ny (“Nh cung c?p d?ch v?”) s? ch? ???c ti?p c?n v?i cc thng tin c nhn c?n thi?t ?? ??i di?n chng ti th?c hi?n cc ch?c n?ng ny, v ???c yu c?u b?o v? v b?o m?t thng tin c?a khch hng nh? chnh chng ti. Cc ??i tc cung c?p d?ch v? ??u b? c?m s? d?ng thng tin c nhn c?a qu khch cho b?t k? m?c ?ch no khc.

Cc cng ty th? tn d?ng:N?u qu khch ??t hng trn h? th?ng website CUONGMOBILE.COM, nh?ng thng tin c nhn m qu khch cung c?p cho chng ti ???c chuy?n ??n ngn hng pht hnh th? tn d?ng c?a qu khch ?? th?c hi?n ki?m tra v xc nh?n quy?n s? d?ng th? tn d?ng trong thanh ton mua hng c?a qu khch. Cc thng tin ny ???c hon ton b?o m?t v m ha ?? ??m b?o tnh an ton cao nh?t khi thanh ton.

??i tc ti?p th?:Chng ti c th? chia s? tn, ??a ch? nh?n th? c?a qu khch v?i m?t vi ??i tc ti?p th? ???c ch?n l?c k?, nh?ng ??i tc m chng ti tin l s?n ph?m hay d?ch v? c?a h? c th? h?u ch v?i qu khch. Chng ti khng bao gi? chia s? s? ?i?n tho?i, ??a ch? email ho?c thng tin th? tn d?ng m qu khch ? cung c?p cho chng ti v?i b?t k? m?t ??i tc ti?p th? no.

Thng tin t?ng h?p:Chng ti cung c?p thng tin t?ng h?p cho m?t s? ??i tc kinh doanh c?a chng ti. Nh?ng thng tin ny l nh?ng thng tin chung, khng ph?i l thng tin c nhn c?a qu khch. Chng ti thu th?p v chia s? thng tin t?ng h?p ?? bi?t thm thng tin chung v? ??i t??ng khch hng c?a chng ti t? ? chng ti c th? gip nng cao kinh nghi?m mua s?m c?a qu khch.

Cng ty v?n chuy?n hng ha:N?u qu khch th?c hi?n mua hng t?i h? th?ng website CUONG.COM.VN, tn, s? ?i?n tho?i v thng tin giao, nh?n c?a qu khch ph?i ???c cung c?p cho ??i tc giao, nh?n c?a chng ti ?? th?c hi?n chuy?n hng ha ??n qu khch. M?t s? tr??ng h?p, hng ha s? ???c chuy?n tr?c ti?p t? cc nh cung c?p c?a chng ti ??n qu khch.Trong tr??ng h?p ny, ch? c tn, ??a ch? nh?n hng, v s? ?i?n tho?i c?a qu khch ???c cung c?p cho nh cung c?p v?i m?c ?ch duy nh?t l hon thnh ??n mua hng c?a qu khch.

D? li?u thng qua giao d?ch c?a website khc:N?u qu khch vi?ng th?m website CUONGMOBILEt? m?t website khc, website c?a bn th? ba, website ny c th? truy xu?t v thu th?p thng tin giao d?ch c?a c nhn qu khch. ?? theo di v ghi nh?n giao d?ch c?a qu khch, website c?a bn th? ba c th? cung c?p theo qu khch m?t m l?nh, m?t cookie hay m?t hnh ?nh duy nh?t nh?m ??nh danh qu khch. ?i?u ny ch? x?y ra n?u qu khch lin k?t ??n h? th?ng website CUONGMOBILE.COMthng qua m?t website khc.Nh?ng giao d?ch b?t k? t?i h? th?ng website CUONGMOBILE.COMm c m l?nh nh? v?y s? ???c g?i bo co l?i v?i website ?. Chng ti ch? g?i nh?ng thng tin khng ph?i l thng tin c nhn c?a qu khch, nh? ngy th?c hi?n giao d?ch, nh?ng s?n ph?m qu khch mua, t?ng s? ti?n mua. Chng ti s? khng g?i b?t k? thng tin no ??n website c?a bn th? ba ?? h? c th? xc ??nh ???c qu khch l ai. S? hi?n di?n c?a m?t thanh ?i?u h??ng (Navigation bar) trn ??u b?t k? trang web no c?a CUONGMOBILE.COM, ?i?u ? c ngh?a l qu khch ?ang truy c?p website CUONGMOBILE.COMthng qua m?t website khc, website c?a bn th? ba ny c th? th?y ho?t ??ng c?a qu khch trn website chng ti.

Lin k?t ??n website c?a ??i tc :H? th?ng website CUONGMOBILE.COMch?a nhi?u lin k?t ??n website c?a cc ??i tc nh? cc nh cung c?p c?a chng ti. Chng ti khng c trch nhi?m hay ch?u trch nhi?m v? b?o m?t thng tin ho?c n?i dung hi?n th? trn nh?ng website ny. Chng ti khuy?n co qu khch nn ki?m tra tnh b?o m?t ??i v?i m?i website m qu khch vi?ng th?m.Vi?c cung c?p nh?ng lin k?t ??n website c?a cc ??i tc th? ba ch? nh?m gip qu khch tham kh?o thng tin thu?n ti?n h?n.

Th?c thi php lu?t v b?o v? ng??i s? d?ng:Trong ph?m vi lu?t php cho php, chng ti s? ti?t l? nh?ng thng tin c nhn c?a qu khch cho cc c? quan chnh ph? ho?c cc bn th? ba theo yu c?u php l. Chng ti c?ng c th? s? d?ng ho?c cung c?p thng tin c?a qu khch theo php lu?t ?? th?c hi?n th?m ??nh ph, bo co ho?c thu n?, ch?ng l?i nh?ng s? gian l?n ho?c b?o v? quy?n l?i c?a chng ti c?ng nh? khch hng c?a chng ti, ho?c ng??i s? d?ng. Qu khch nn bi?t r?ng, sau khi cung c?p cho bn th? ba, thng tin c nhn c?a qu khch c th? ???c bi?t b?i nh?ng ng??i khc trong ph?m vi cho php ho?c yu c?u c?a lu?t p d?ng.

5. QUY ??NH LIN K?T THNH VIN:

– Chng ti duy tr m?i quan h? v?i cc website lin k?t c?a ??i tc. M?c d chng ti khng v khng th? qu?n l cc ho?t ??ng c?a ??i tc ?? ?i?u hnh nh?ng website ?, nh?ng chng ti s? ch?m d?t giao d?ch v?i b?t k? thnh vin c nh?ng sai ph?m, v d? nh?: g?i th? rc, vi ph?m th??ng hi?u hng ha, lm ph??ng tin l?i d?ng ?? li ko khch vi?ng th?m, ho?c nh?ng ho?t ??ng vi ph?m php lu?t. Vui lng thng bo cho chng ti khi qu khch pht hi?n m?t lin k?t x?u b?ng cch g?i email ??n ??a ch? tuvan@cuong.com.vn

6. QUY ??NH ??I V?I TR? EM V B?O M?T:

– Cc website th??ng m?i ni chung khng ph?i ???c thi?t k? dnh cho tr? em d??i 13 tu?i. Chng ti khng c? thu th?p thng tin c nhn c?a tr? em d??i 13 tu?i m khng c s? ki?m sot c?a ph? huynh. N?u qu khch d??i 13 tu?i, xin vui lng khng cung c?p cho chng ti b?t k? thng tin c nhn g. N?u chng ti xc ??nh ???c ng??i dng c ?? tu?i d??i 13 v ? g?i thng tin c nhn m khng c s? ki?m sot c?a ph? huynh, chng ti s? lo?i b? thng tin c nhn ny kh?i d? li?u c?a chng ti. Chng ti hi?u r?ng tr? em c th? khng hon ton hi?u t?t c? cc quy ??nh c?a Thng bo ny, ho?c c nh?ng l?a ch?n m website thi?t k? ch? nh?m dnh cho ng??i tr??ng thnh. Chng ti khuy?n co ph? huynh v ng??i gim h? dnh th?i gian cng tr? em khi tr? em vo internet v ?? bi?t ???c nh?ng trang m con mnh truy c?p. H? th?ng website CUONGMOBILEkhng bn s?n ph?m cho ng??i d??i 13 tu?i.N?u qu khch d??i 13 tu?i, qu khch ???c yu c?u ph?i c s? ??ng c?a cha m? ho?c ng??i gim h? ?? th?c hi?n mua hng t? h? th?ng website CUONGMOBILE

7. QUY ??NH V? AN NINH:

– Chng ti s? d?ng cng ngh? m ha 128-bit trong nh?ng trang web c yu c?u qu khch cung c?p thng tin c nhn ho?c ti kho?n, bao g?m c? nh?ng l?nh v?c lin quan ??n ??t hng tr?c tuy?n, tnh tr?ng ??t hng, nh?ng yu c?u g?i newsletter v cc hnh th?c khuy?n mi.

– Website ???c s? d?ng cng ngh? T??ng l?a (firewall) chuyn nghi?p v k? thu?t SSL ?? m ha thng tin nh?y c?m c?a c nhn qu khch nh? tn, ??a ch? v thng tin th? tn d?ng.

– Tuy nhin, qu khch nn bi?t r?ng khng c h? th?ng my tnh no l hon ton an ton v ? l nh?ng r?i ro v?n c khi th?c hi?n cc giao d?ch trn internet. ?? ??m b?o qu khch c cc tnh n?ng b?o m?t m?i nh?t trn trnh duy?t c?a mnh, qu khch nn t?i v? phin b?n m?i nh?t c?a trnh duy?t ?a thch c?a qu khch ph?i c h? tr? SSL ??y ?? v c?n cc gi?i php b?o m?t cho my tnh c?a qu khch.

8. QUY ??NH S?A ??I/ XO B?/ T? CH?I THNG TIN:

– N?u tn, ??a ch? email ho?c ??a ch? nh, s? ?i?n tho?i ho?c cc thng tin c nhn khc c?a qu khch c thay ??i, qu khch c th? c?p nh?t, s?a ??i qua ti kho?n c?a mnh ? website CUONGMOBILEho?c b? ?i cc thng tin c lin quan b?ng cch lin h? v?i chng ti theo email:nokia8800dep@gmail.com. Ngoi ra, n?u qu khch khng mu?n ti?p t?c nh?n thng tin newsletter qua email t? chng ti, qu khch vui lng g?i email ??n: tuvan@cuong.com.vnho?c b?ng cch nh?n chu?t vo lin k?t khng ti?p t?c nh?n thng tin trong b?t k? Newsletter email no m chng ti ? g?i ??n qu khch.

9. QUY ??NH THNG TIN LIN L?C:

– N?u qu khch c b?t k? cu h?i hay th?c m?c g v? ?i?u kho?n B?o m?t ny, vui lng lin h? chng ti qua ???ng dy nng: 0987 56 56 56 ho?c email : nokia8800dep@gmail.com

10. THAY ??I V? CHNH SCH:

– N?i dung c?a Chnh sch b?o m?t ny c th? thay ??i ?? ph h?p v?i cc nhu c?u c?aCUONGMOBILEc?ng nh? nhu c?u v s? ph?n h?i t? khch hng n?u c m khng c?n bo tr??c. Khi c?p nh?t n?i dung chnh sch ny, chng ti s? ch?nh s?a l?i th?i gian C?p nh?t l?n cu?i bn trn.

– N?i dung Chnh sch b?o m?t ny ch? p d?ng t?i CUONGMOBILE, khng bao g?m ho?c lin quan ??n cc bn th? ba ??t qu?ng co hay c links t?i CUONGMOBILE. Do ?, chng ti ?? ngh? b?n ??c v tham kh?o k? n?i dung Quy ??nh b?o m?t c?a t?ng website m b?n ?ang truy c?p.

Chng ti lun hoan nghnh cc ki?n ?ng gp, lin h? v ph?n h?i thng tin t? b?n v? Chnh sch b?o m?t ny. N?u b?n c nh?ng th?c m?c lin quan xin vui lng lin h? theo ??a ch? Email: nokia8800dep@gmail.com

H? kinh doanh c ph 39s? d?ng 1 (m?t) tn mi?n (ti?ng Anh ???c g?i l domain name).Tn mi?n chnh ???c c ph 39 V V?n D?ng s? d?ng l: CUONGMOBILE.COM

? ???c ??ng k t?i Trung Tm Internet Vi?t Nam thu?c B? THNG TIN V TRUY?N THNG. Ngoi 1 (m?t) tn mi?n trn chng ti khng cn s? d?ng tn mi?n no khc.

Cc tn mi?n con (ti?ng Anh ???c g?i l sub-domain), v d? nh?www.ABC.cuong.com.vn??u thu?c quy?n s? h?u v qu?n l c?a c ph 39.Nh?ng tn mi?n khc ???c s? h?u b?i c ph 39m khng c?n li?t k ton b? ? ?y.

Leave A Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *