NOKIA 8800 SAPPHIRE ARTE

Quy ??nh thanh ton

0 comment Tags: , , , , , , , , , ,

Quy ??nh thanh ton

I. PH??NG TH?C GIAO HNG – TR? TI?N M?T:

– Ph??ng th?c Giao hng – Tr? ti?n m?t ch? p d?ng ??i v?i nh?ng khu v?c Cuong.com.vnh? tr? giao nh?nho?c tr? ti?n mua hng tr?c ti?p t?iC ph 39.

– V?i ph??ng th?c thanh ton tr?c ti?p Qu khch c th? ??t hng trn Website ho?c ??t hng qua ?i?n tho?i ( 0987 56 56 56).Nhn vin chng ti s? ti?n hnh xu?t hng cho Qu khch v xc nh?n ngy gi? giao hng v?i Qu khch sau khi xu?t hng.

– Qu khch c trch nhi?m thanh ton ??y ?? ton b? gi tr? ??n hng cho Nhn vin giao nh?n ho?c Nhn vin bn hng v ch?m sc khch hng c?a Cuongmobile ngay khi hon t?t ki?m tra hng ha v nh?n Phi?u giao hng kim phi?u xu?t kho. Qu khch thanh ton ?ng s? ti?n trn Phi?u ? ghi, n?u c b?t c? th?c m?c no Qu khch g?i l?i cho Cuongmobile ?? ???c thng tin c? th? h?n.

II. PH??NG TH?C THANH TON TR??C

Chuy?n ti?n, chuy?n kho?n, thanh ton tr?c ti?p b?ng ti?n m?t ho?c qua th? t?i cch? th?ng ngn hngho?c trung tm giao d?ch c?aC ph 39.

1) Chuy?n ti?n/chuy?n kho?n:

-p d?ng cho khch hng ngoi khu v?c n?i thnh v khch hng c nhu c?u s? d?ng ph??ng th?c thanh ton ny. Cc b??c ti?n hnh nh? sau:

1.??n Ngn hng g?n n?i ? c?a Qu khch nh?t ?? chuy?n ti?n/chuy?n kho?n theo thng tin chi ti?tCuongmobilecung c?p: S? ti?n, Tn ??n v?, s? ti kho?n, Ngn hng m? ti kho?n, n?i d?ng chuy?n ti?n/chuy?n kho?n.
2.Thng bo cho Cuongmobile(b?ng ?i?n tho?i, email, SMS…) khi Qu khch ? th?c hi?n chuy?n ti?n/chuy?n kho?n.
3.Ho?c Qu khch vui lng lin h? v?i B? ph?n Bn hng tr?c tuy?n c?a Cuongmobile theo s? 0987 56 56 56 04 85 85 1111 ( t? 9h – 18h cc ngy trong tu?n), ?? thng bo ? chuy?n ti?n.
4.Ngay khi nh?n ???c bo co xc nh?n t? Ngn hng,Cuongmobile.com s? ti?n hnh thng bo l?i cho Qu khch ??ng th?i xu?t hng giao hng cho Qu khch trong th?i gian quy ??nh trong m?c Chnh sch v?n chuy?n.

-Cuong.com.vn s? khng ch?u trch nhi?m v? sai st trong qu trnh chuy?n kho?n ho?c chuy?n kho?n sai thng tin, Qu khch ph?i lm vi?c v?i Ngn hng ?? ???c x? l ?n th?a, ch? khi no ti?n ???c chuy?n ??n ti kho?n c?a,Cuong.com.vn s? xc nh?n v?i Qu khch. Trong m?t s? tnh hu?ng Qu khch c th? nh? pha Ngn hng m Qu khch th?c hi?n giao d?ch ho?c Ngn hng c?a Cuongmobile.coms? d?ng ?? ki?m tra ??i ch?ng c?n thi?t.

2) Thanh ton tr?c ti?p b?ng ti?n m?t ho?c th? (Th? Visa, Th? tn d?ng…:

– Qu khch ??n qu?y giao d?ch thu?c H? th?ng siu th? ?i?n myCuong.com.vn ?? th?c hi?n thanh ton, nhn vin c?aCuong.com.vns? h??ng d?n Qu khch. Qu khch l?u khi thanh ton s? c Phi?u b?o hnh c?a Cuongmobile.com– Trong tr??ng h?p Qu khch thanh ton b?ng th? Visa ho?c Master b?ng cch qu?t th? t?i Trung tm b?t k? thu?c h? th?ng c?a Cuongmobile.com, Qu khch ph?i mang th? v ph?i ?ng ch? th? ?? l?y phi?u v k nh?n phi?u ? thanh ton. Cuongmobile.coms? khng ch?u trch nhi?m khi Qu khch dng th? c?a ng??i khc ?? thanh ton. Ngay sau khi ki?m tra v nh?n ???c xc nh?n t? Ngn hng,Cuongmobile.coms? ti?n hnh xu?t hng v giao hng cho Qu khch trong th?i gian s?m nh?t.

 

Leave A Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *